architekt ³ód¼ architekt ³ód¼
architek ³ód¼, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g³ówna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us³ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Zakres us³ug
 

Zakres ¶wiadczonych us³ug - informacje ogólne

Wykonujemy:
 • adaptacje projektów gotowych
 • indywidualne projekty budowlane wielobranæowe
 • indywidualne projekty wykonawcze wielobranæowe
 • projekty termomodernizacji
 • projekty kolorystyki elewacji
 • karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa (tzw. "bia³e karty")
 • inwentaryzacje
 • kosztorysy
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • informacje dotycz±ce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • aranæacje wnźtrz
 • ¶wiadectwa charakterystyki energetycznej
 • pe³nimy równieæ nadzory autorskie


Dzia³aj±c w imieniu Inwestora, na mocy odpowiedniego upowaænienia pozyskujemy wszelkie niezbźdne dokumenty formalno - prawne wymagane do rozpoczźciem prac projektowych oraz do pozyskania pozwolenia na budowź, w tym:
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • warunki techniczne pod³±czenia do sieci infrastruktury technicznej
 • decyzje zezwalaj±ce na lokalizacjź zjazdów indywidualnych i publicznych
 • wypisy z rejestru gruntów
 • mapy sytuacyjno - wysoko¶ciowe do celów projektowych
 • badania warunków gruntowo - wodnych
 • inwentaryzacje zieleni
 • operaty wodno - prawne
 • opinie i ekspertyzy techniczne
 • oraz wiele innych wymaganych na podstawie obowi±zuj±cych przepisów. 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 £ód¼, Al. Pi³sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeæone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz±dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, ³ód¼s³owa kluczowe:
architekt, architekt ³ód¼, architekci, architektura, biuro projektów, biuro projektowe, biuro architektoniczne, pracownia projektowa, pracownia architektoniczna, us³ugi projektowe, us³ugi architektoniczne, adaptacje projektów gotowych , typowych, katalogowych projekty, projektowanie, projekty budowlane, inwentaryzacje, ¶wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, ¶wiadectwa energetyczne, charakterystyka energetyczna, ³ód¼, lodz, warszawa


   
Us³ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty budowlane
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty wykonawcze
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
zg³oszenie robót budowlanych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci