architekt łódź architekt łódź
architek łódź, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona główna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres usług architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Specyfikacje techniczne / STWiOR
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót to opracowanie określające standardy (jakość) wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem właściwości jakie powinny posiadać wyroby / materiały budowlane, które mają być użyte do wykonania opisanych robót budowlanych.

Szczegółowy zakres i formę specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wyróżnia się ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zawierają wspólne wymagania dla wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją danego obiektu budowlanego oraz specyfikacje szczegółowe zawierająca wymagania właściwe tylko dla danego rodzaju opisywanych robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawiera:
1)   część ogólną, która powinna obejmować:

 • nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
 • przedmiot i zakres robót budowlanych,
 • wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
 • informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu widzenia
  • organizacji robót budowlanych,
  • zabezpieczenia interesów osób trzecich,
  • ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa pracy,
  • zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
  • warunków dotyczących organizacji ruchu,
  • ogrodzenia,
  • zabezpieczenia chodników i jezdni.
 • w zależności od zakresu robót budowlanych nazwy i kody:
  • grup robót,
  • klas robót,
  • kategorii robót,
 • określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

2)   wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm,

3)   wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością,

4)   wymagania dotyczące środków transportu,

5)   wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne,

6)   opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia,

7)   wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót,

8)   opis sposobu odbioru robót budowlanych,

9)   opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

10) dokumenty odniesienia.

Termin i cena opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od stopnia złożoności projektowanego obiektu budowlanego oraz związanych z jego wykonaniem robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonujemy tylko na podstawie projektów, które zostały opracowane w naszej pracowni.
 
architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarządzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, łódźsłowa kluczowe:
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja techniczna, specyfikacje techniczne, techniczna specyfikacja STWiOR, łódź, lodz, warszawa

Usługi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Projekty budowlane
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Projekty wykonawcze
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
zgłoszenie robót budowlanych
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci