architekt łódź architekt łódź
architek łódź, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona główna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres usług architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Zgłoszenie robót budowlanych
 

Zgłoszenie robót budowlanych

Istnieje grupa obiektów budowlanych oraz robót budowlanych, których wykonanie nie wymaga pozyskania pozwolenia na budowę ale wymaga dokonania odpowiedniego zgłoszenia.

Oferujemy Państwu pomoc w wypełnieniu stosownego wniosku oraz wykonanie załącznika do tego wniosku w formie opisu robót podlegających zgłoszeniu (np.: opis robót podlegających zgłoszeniu dotyczący wykonania ogrodzenia frontowego od strony drogi publicznej).

Szczegółowy wykaz robót i obiektów budowlanych, których realizacja wymaga dokonania odpowiedniego zgłoszenia znajduje się w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (wraz z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższą ustawą zgłoszenia wymaga między innymi:

 • budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudowę w ramach istniejącej działki siedliskowej, w tym:
  • budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • budowa płyt do składowania obornika,
  • budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  • budowa naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  • budowa suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
 • budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
 • budowa wiat przystankowych,
 • budowa budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,
 • budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych,
 • budowa parkometrów z własnym zasilaniem,
 • budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących rekreacji,
 • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
 • zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem                                   i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (przy czym obiekty spełniające opisane kryteria ale mogące znacząco oddziaływać na środowisko w myśl przepisów o ochronie środowiska wymagają pozyskania pozwolenia na budowę),
 • budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
 • budowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1,00 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,
 • budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, służących do cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, do uprawiania wędkarstwa, do rekreacji,
 • budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych,
 • budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 7 m3, przeznaczonym do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
 • docieplenie budynków o wysokości do 12,00 m,
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
 • instalowanie tablic i urządzeń reklamowych ( z wyjątkiem tablic i urządzeń reklamowych instalowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym - wymagają pozyskania pozwolenia na budowę),
 • budowa ogrodzeń od strony dróg, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych,
 • budowa ogrodzeń o wysokości > 2,20 m,
 • instalowanie krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
 • instalowanie krat na budynkach użyteczności publicznej,
 • instalowanie krat na budynkach zamieszkania zbiorowego,
 • instalowanie krat na budynkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • instalowanie urządzeń o wysokości przekraczającej 3,00 m,
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
 • rozbiórka budynków i budowli (niewpisanych do rejestru zabytków i nieobjętych ochroną konserwatorską) o wysokości nie przekraczającej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
 • rozbiórka obiektów budowlanych i urządzeń (niewpisanych do rejestru zabytków i nieobjętych ochroną konserwatorską), na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
 
architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarządzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, łódźsłowa kluczowe:
zgłoszenie robót budowlanych, zgłoszenie robót budowlanych nie podlegających pozwoleniu na budowę, obiekty i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy ogrodzenia, zgłoszenie budowy, budowa zgłoszenie, biuro projektowe, architekt, architekci, łódź, lodz, warszawa

Usługi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Projekty budowlane
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Projekty wykonawcze
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
zgłoszenie robót budowlanych
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci