architekt ³ód¼ architekt ³ód¼
architek ³ód¼, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g³ówna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us³ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Projekty wykonawcze
 

Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupe³nienie i uszczegó³owienie projektu budowlanego. Forma i skala rysunków wchodz±cych w sk³ad projektu wykonawczego oraz zakres czź¶ci opisowej jest dostosowany do stopnia z³oæono¶ci poszczególnych czź¶ci projektowanego obiektu budowlanego, jego rozwi±zań konstrukcyjno - materia³owych oraz przyjźtych rozwi±zań instalacyjnych i za³oæonego wyposaæenia technicznego.

W obowi±zuj±cych przepisach prawnych z zakresu budownictwa brak jest szczegó³owych uregulowań dotycz±cych zakresu i formy projektu wykonawczego. W niewielkim stopniu zagadnienia w tej kwestii reguluje Ustawa z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (z pó¼niejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - uæytkowego (wraz z pó¼niejszymi zmianami).

Termin i cena opracowania projektu wykonawczego jest kaædorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiaj±cym / Inwestorem i zaleæy przede wszystkim od stopnia z³oæono¶ci projektowanego obiektu budowlanego oraz zwi±zanych z jego wykonaniem robót budowlanych.
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 £ód¼, Al. Pi³sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeæone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz±dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, ³ód¼s³owa kluczowe:
architekt, architekt £ód¼, architekci, architekci £ód¼, projekt, projekt £ód¼, projekty, projekty £ód¼, projektowanie, projektowanie £ód¼, projekt wykonawczy, projekty wykonawcze, wykonawcze projekty, wykonawczy projekt, ³ód¼, lodz, warszawa

Us³ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty budowlane
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty wykonawcze
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
zg³oszenie robót budowlanych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci