architekt łódź architekt łódź
architek łódź, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona główna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres usług architekci menu Projekty architekci menu Praca / Współpraca architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Projekty budowlane
 

Projekty budowlane

Projekt indywidualny jest opracowywany zgodnie z Państwa wytycznymi na podstawie wspólnie uzgodnionego programu funkcjonalno - użytkowego. Wymaga on sporego zaangażowania z Państwa strony na etapie uzgadniania kolejnych koncepcji architektonicznych, ale daje również dużo większą satysfakcję z czynnego udziału w pierwszej (dla wielu osób najważniejszej) fazie prac projektowych w porównaniu z adaptacją projektu gotowego / typowego / katalogowego.

Istnieje grupa robót budowlanych, takich jak wszelkie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów, które ze względu na swój charakter wymagają opracowania projektu indywidualnego. Duża grupa obiektów budowlanych nie posiada również rozwiązań gotowych / typowych / katalogowych i wówczas jedyną możliwością rozpoczęcia budowy takiego obiektu jest zlecenie opracowania projektu indywidualnego.

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych wykonanie projektu indywidualnego takiego obiektu zaleca się szczególnie w sytuacji gdy mamy doczynienia z działką budowlaną o nietypowym kształcie, gabarytach i ukształtowaniu terenu, czyli wszędzie tam gdzie nie ma technicznych możliwości zastosowania projektu gotowego / typowego / katalogowego.

Projekt indywidualny może zostać opracowany jako:

 • projekt budowlany - niezbędny do pozyskania pozwolenia na budowę, oraz
 • projekt wykonawczy.Projekt budowlany jest to opracowanie projektowe stanowiące podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Obowiązkowe wymagania jakie powinien spełniać każdy projekt budowlany zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z późniejszymi zmianami).

Projekt budowlany jest sporządzany w czterech egzemplarzach:

 1. dwa egzemplarze uzgodnionego projektu budowlanego zostają w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę, przy czym jeden z tych egzemplarzy zostaje w archiwum tego urzędu a drugi jest przekazywany do właściwego organu nadzoru budowlanego,
 2. dwa egzemplarze uzgodnionego projektu budowlanego otrzymuje Inwestor (jeden z nich przez cały okres trwania planowanej inwestycji powinien znajdować się na placu budowy).

Projekt budowlany stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a decyzja o pozwoleniu na budowę jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym zatwierdzenie złożonego projektu budowlanego. Obowiązujące prawo budowlane przewiduje możliwość zatwierdzenia projektu budowlanego w formie odrębnej decyzji administracyjnej (przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę) jednak w praktyce taka procedura zwykle nie jest stosowana. Wydana odrębnie decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego jest ważna przez czas w niej określony - maksymalnie 1 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego sporządzane w naszej pracowni wielobranżowe indywidualne projekty budowlane składają się z dwóch tomów (części):

TOM I   Projekt zagospodarowania terenu, w tym w zależności od potrzeb:

 1. projekt zjazdu z drogi publicznej,
 2. projekt przyłącza do zewnętrznej sieci wodociągowej / lokalne ujęcie wody,
 3. projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków,
 4. projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych,
 5. projekt przyłącza do zewnętrznej sieci gazowej / projekt lokalnego przyłącza gazu do podziemnego lub nadziemnego zbiornika gazu,
 6. projekt przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

TOM II  Projekt architektoniczno - budowlany, w tym w zależności od potrzeb:

 1. projekt architektoniczny,
 2. projekt konstrukcyjny,
 3. projekt wewnętrznej instalacji wod. - kan.
 4. projekt wewnętrznej instalacji gazowej,
 5. projekt wentylacji mechanicznej / klimatyzacji,
 6. projekt instalacji teletechnicznej,
 7. projekt instalacji centralnego - ogrzewania,
 8. wyniki badań geologiczno - inżynierskich/geotechniczne warunki posadowienia,
 9. inwentaryzacja budynku istniejącego podlegającego przebudowie, nadbudowie, rozbudowie czy zmianie sposobu użytkowania,
 10. ocena stanu technicznego / ekspertyza stanu technicznego budynku istniejącego podlegającego przebudowie, nadbudowie, rozbudowie czy zmianie sposobu użytkowania,
 11. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Szczegółowa zawartość indywidualnych projektów budowlanych opracowanych dla potrzeb realizacji inwestycji o różnej skali i przeznaczeniu może się różnić i zależy od specyfiki oraz charakteru planowanej inwestycji, uwarunkowań lokalnych, obowiązujących przepisów oraz wymagań Zamawiającego / Inwestora.

Termin i cena wykonania indywidualnego projektu budowlanego jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od zakresu opracowania projektowego, skali i stopnia złożoności projektowanego obiektu oraz dodatkowych wymagań uzgodnionych z Zamawiającym / Inwestorem.
 
architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarządzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, łódźsłowa kluczowe:
projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, projekty domów jednorodzinnych, projekt budynków gospodarczych, projekty garaży, projekt ogrodzenia, projekty budynków wielorodzinnych, projekty budynków użyteczności publicznej, projekt stacji paliw, projket hotelu, projekty pensjonatu, projekt rozbudowy, projekty nadbudowy, projekt przebudowy, projekt architektoniczny, projekt koncepcyjny, projekt wielobranżowy, koncepcja architektoniczna, biuro projektowe, architekt, architekci, łódź, lodz

Usługi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Projekty budowlane
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Projekty wykonawcze
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
zgłoszenie robót budowlanych
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci