architekt │ˇd╝ architekt │ˇd╝
architek │ˇd╝, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g│ˇwna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us│ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Pozyskiwanie dokumentˇw formalno - prawnych
 

Pozyskiwanie dokumentˇw formalno - prawnych

Prace projektowe polegaj▒ce na adaptacji projektu gotowego lub opracowaniu projektu indywidualnego powinny byŠ poprzedzone pozyskaniem rˇ┐nych dokumentˇw formalno - prawnych. Zakres niezbŕdnych do pozyskania dokumentˇw, decyzji, opinii, pozwole˝, warunkˇw technicznych itp. jest uzale┐niony od skali i rodzaju planowanej inwestycji, uwarunkowa˝ lokalnych oraz obowi▒zuj▒cych przepisˇw.

Dokumenty formalno - prawne umo┐liwiaj▒ce rozpoczŕcie prac projektowych mog▒ Pa˝stwo pozyskaŠ we w│asnym zakresie lub zleciŠ ich pozyskanie naszej pracowni. Dzia│aj▒c w imieniu Inwestora, na mocy odpowiedniego upowa┐nienia opracujemy i z│o┐ymy odpowiednie wnioski oraz bŕdziemy pilotowaŠ ca│▒ procedurŕ w odpowiednich urzŕdach i instytucjach.
 
architek │ˇd╝, architekci architek │ˇd╝, architekci architek │ˇd╝, architekci architek │ˇd╝, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 úˇd╝, Al. Pi│sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek │ˇd╝, architekci architek │ˇd╝, architekci architek │ˇd╝, architekci architek │ˇd╝, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrze┐one
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz▒dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, │ˇd╝s│owa kluczowe:
warunki zabudowy dzia│ki, pozwolenie na budowŕ, zg│oszenie robˇt budowlanych nie wymagaj▒cych pozwolenia na budowŕ, zmiana sposobu u┐ytkowania budynku, zmiana sposobu u┐ytkowania lokalu, warunki techniczne budowy przy│▒czy, warunki techniczne budowy, warunki techniczne przy│▒czenia, warunki techniczne przy│▒czenia do sieci wodoci▒gowej, warunki techniczne przy│▒czenia do sieci gazowej, warunki techniczne przy│▒czenia do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogˇlnosp│awnej warunki techniczne przy│▒czenia do sieci energetycznej, elektroenergetycznej, │ˇd╝, lodz

Us│ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek │ód╝, architekci
architek │ód╝, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek │ód╝, architekci
architek │ód╝, architekci
Projekty budowlane
architek │ód╝, architekci
architek │ód╝, architekci
Projekty wykonawcze
architek │ód╝, architekci
architek │ód╝, architekci
zg│oszenie robót budowlanych
architek │ód╝, architekci
architek │ód╝, architekci