architekt ³ód¼ architekt ³ód¼
architek ³ód¼, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g³ówna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us³ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > O Nas
 

O Nas

Jeste¶my m³od±, dynamiczn± pracowni± projektow± zapewniaj±c± kompleksow± obs³ugź planowanych przez Państwa inwestycji budowlanych.

Wykonujemy wielobranæowe dokumentacje projektowe obiektów o róænej skali i funkcji wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych prawem dokumentów formalno - prawnych niezbźdnych do rozpoczźcia prac projektowych oraz otrzymania pozwolenia na budowź.

Wspó³pracujemy z do¶wiadczonymi projektantami roænych branæ (konstruktorzy, projektanci instalacji sanitarnych, projektanci instalacji elektrycznych i teletechnicznych, projektanci dróg i ukszta³towania terenu), geodetami, geologami, kosztorysantami, audytorami energetycznymi, rzeczoznawcami budowlanymi oraz rzeczoznawcami do spraw ppoæ. i BHP.

Wykonujemy projekty:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych
  • obiektów handlowo - biurowych
  • urzźdów pocztowych
  • stacji paliw
  • banków
  • placów zabaw
  • boisk szkolnych i osiedlowych
  • elementów ma³ej architektury (ogrodzenia, altany, pergole itp.) 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 £ód¼, Al. Pi³sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeæone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz±dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, ³ód¼s³owa kluczowe:
architekt, architek ³ód¼, architekci, architektura, biuro projektów, biuro projektowe, biuro architektoniczne, pracownia projektowa, pracownia architektoniczna, us³ugi projektowe, us³ugi architektoniczne, adaptacje projektów gotowych , typowych, katalogowych projekty, projektowanie, projekty budowlane, inwentaryzacje, ¶wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, ¶wiadectwa energetyczne, charakterystyka energetyczna, ³ód¼, lodz, warszawa


   
Us³ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty budowlane
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty wykonawcze
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
zg³oszenie robót budowlanych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci