architekt ³ód¼ architekt ³ód¼
architek ³ód¼, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g³ówna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us³ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Nadzór autorski
 

Nadzór autorski

Nadzór autorski to ¶wiadczenie przez projektanta / projektantów danego obiektu budowlanego, na zlecenie Zamawiaj±cego / Inwestora us³ugi polegaj±cej na kontrolowaniu zgodno¶ci realizacji danego obiektu budowlanego z opracowan± dokumentacj± projektow±.

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant:

  1. kontroluje zgodno¶ę realizacji inwestycji z dokumentacj± projektow±,
  2. udziela wyja¶nień i odpowiada na wszelkie w±tpliwo¶ci wykonawcy robót budowlanych zwi±zane z zapisami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,
  3. uzgadnia moæliwo¶ę wprowadzenia proponowanych rozwi±zań zamiennych w stosunku do tych przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowej (bez zgody autora projektu potwierdzonej wpisem do dziennika budowy nie moæna samowolnie wprowadzaę zmian w stosunku do rozwi±zań zamieszczonych w pierwotnej dokumentacji projektowej).

Zgodnie z Ustaw± Prawo Budowlane projektant sprawuj±cy nadzór autorski ma prawo:

  1. wstźpu na teren budowy,
  2. dokonywania zapisów w dzienniku budowy, w tym æ±dania w formie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych gdy stwierdzi moæliwo¶ę powstania zagroæenia lub gdy roboty s± wykonywane niezgodnie z projektem.

Pe³nienie nadzoru autorskiego na budowie przez architekta oraz projektantów innych branæ jest zupe³nie inn± czynno¶ci± niæ sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Nadzory autorskie s± pe³nione w ramach posiadanych przez projektantów uprawnień budowlanych do projektowania w danej specjalno¶ci, natomiast aby pe³nię funkcjź inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót naleæy posiadaę uprawnienia budowlane wykonawcze w danej specjalno¶ci. Ponadto Ustawa Prawo Budowlane zabrania ³±czenia funkcji np.: inspektora nadzoru inwestorskiego z funkcj± kierownika budowy / kierownika robót.

Cena sprawowania nadzorów autorskich jest kaædorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiaj±cym / Inwestorem i zaleæy przede wszystkim od uzgodnionego miźdzy stronami zakresu i trybu prowadzenia nadzoru autorskiego.
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 £ód¼, Al. Pi³sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeæone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz±dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, ³ód¼s³owa kluczowe:
nadzór autorski, nadzor autorski, nadzór, nadzór autorski w trakcie budowy, nadzor autorski budowy, nadzór autorski nad projektem, nadzor autorski projektu, nadzór autorski w trakcie realizacji obiektu, nadzor autorski obiektu, lodz, ³ód¼, warszawa, architekt, architekci

Us³ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty budowlane
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty wykonawcze
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
zg³oszenie robót budowlanych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci