architekt ³ód¼ architekt ³ód¼
architek ³ód¼, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g³ówna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us³ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Kosztorysy
 

Kosztorysy

Rozporz±dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13.11.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych okre¶la rodzaje kosztorysów, podstawy ich sporz±dzania oraz metody kosztorysowania.

Przedmiar robót to opracowanie zawieraj±ce zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejno¶ci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw s³uæ±cych ustaleniu szczegó³owego opisu oraz wskazaniem w³a¶ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zakres i formź przedmiaru robót okre¶la Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uæytkowego (rozdzia³ 2 § 6 - § 10).

Kosztorys inwestorski to opracowanie, które zawiera koszty robót budowlanych zwi±zanych z realizacj± ca³ej inwestycji lub jej czź¶ci. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego zleca Inwestor w celu poznania warto¶ci inwestycji przy ¶rednich kosztach realizacji.

Zakres i formź kosztorysu inwestorskiego okre¶la Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre¶lania metod i podstaw sporz±dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre¶lonych w programie funkcjonalno - uæytkowym.

Kosztorys ofertowy to opracowanie sporz±dzane przez wykonawcź sk³adaj±cego ofertź na wykonanie okre¶lonych robót budowlanych, w którym wykonawca stosuje w³asne ceny i stawki. W kosztorysie ofertowym wykonawca okre¶la wynagrodzenia za które jest gotowy zrealizowaę roboty budowlane. Kosztorys ofertowy stanowi dla Zamawiaj±cego / Inwestora podstawź do wyboru firmy wykonawczej.

Specyficzn± form± kosztorysu ofertowego jest tzw. "kosztorys ¶lepy". "Kosztorys ¶lepy" jest przygotowywany przez Zamawiaj±cego / Inwestora w celu udostźpnienia potencjalnym wykonawcom robót budowlanych, którzy na tej podstawie przygotowuj± swoje oferty. "Kosztorys ¶lepy" jest po prostu kosztorysem inwestorskim pozbawionym cen. Zachowanie analogicznej formy i uk³adu jak w kosztorysie inwestorskim z pozostawieniem wolnych miejsc na wpisanie oferty wynagrodzenia przez potencjalnego wykonawcź u³atwia Zamawiaj±cemu / Inwestorowi porównanie z³oæonych ofert miźdzy sob± i z pierwotnym kosztorysem inwestorskim.

Termin i cena opracowania kosztorysu jest kaædorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiaj±cym / Inwestorem i zaleæy przede wszystkim od pracoch³onno¶ci wykonania kalkulacji, wymaganego prawem zakresu obowi±zkowego kosztorysu oraz dodatkowych wymagań uzgodnionych z Zamawiaj±cym / Inwestorem.

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe / kosztorysy ¶lepe wykonujemy tylko na podstawie projektów, które zosta³y opracowane w naszej pracowni.
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 £ód¼, Al. Pi³sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeæone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz±dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, ³ód¼s³owa kluczowe:
kosztorys, kosztorysy, kosztorysy budowlane, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, kosztorysy ¶lepe, kosztorysy nak³adcze, kosztorysowanie, kosztorysant, dokumentacja projektowo - kosztorysowa, ³ód¼, lodz, warszawa

     
Us³ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty budowlane
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty wykonawcze
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
zg³oszenie robót budowlanych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci