architekt ³ód¼ architekt ³ód¼
architek ³ód¼, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g³ówna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us³ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Inwentaryzacje
 

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja budowlana to opracowanie sk³adaj±ce siź z czź¶ci opisowej i rysunkowej powsta³ej w wyniku dokonania oglździn i przeprowadzenia pomiarów istniej±cego obiektu budowlanego.

Rodzaje inwentaryzacji budowlanej:

  1. inwentaryzacja architektoniczna,
  2. inwentaryzacja konstrukcyjna,
  3. inwentaryzacja instalacyjna (przedstawiaj±ca rozmieszczenie urz±dzeń i przewodów instalacyjnych)

Wykonana w naszej pracowni inwentaryzacja budowlana moæe byę czź¶ci± sk³adow± zleconego nam projektu wielobranæowego (np.: projektu przebudowy istniej±cego budynku) lub moæe stanowię opracowanie niezaleæne. Standardowo wykonywane przez nas inwentaryzacje zawieraj± równieæ dokumentacjź fotograficzn± inwentaryzowanego obiektu i mog± byę wzbogacone o dodatkowe elementy takie jak np.: opinie lub ekspertyzy techniczne o stanie inwentaryzowanego budynku. Dla inwentaryzowanych budynków podlegaj±cych ochronie konserwatorskiej  moæemy równieæ wykonaę kartź ewidencyjn± zabytków architektury i budownictwa tzw. "bia³± kartź".

Zgodnie z Ustaw± Prawo Budowlane inwentaryzacja istniej±cego budynku jest wymagana w przypadku:

  1. przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy istniej±cego obiektu budowlanego,
  2. zmiany sposobu uæytkowania istniej±cego obiektu / lokalu.

Zakres i forma inwentaryzacji budowlanej jest kaædorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiaj±cym / Inwestorem i zaleæy przede wszystkim od celu w jakim jest wykonywana przedmiotowa inwentaryzacja.

Termin i cena opracowania inwentaryzacji budowlanej zaleæy przede wszystkim od stopnia z³oæono¶ci inwentaryzowanego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu samej inwentaryzacji.

Za³±cznik - "Bia³a karta - wzór"
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 £ód¼, Al. Pi³sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeæone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz±dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, ³ód¼s³owa kluczowe:
inwentaryzacja, inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja architektoniczna, inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja lokalu, inwentaryzacja mieszkania, pomiary inwentaryzacyjne, biuro architektoniczne, architekt, architekci, biuro projektowe, ³ód¼, lodz, warszawa


   
Us³ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty budowlane
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty wykonawcze
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
zg³oszenie robót budowlanych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci