architekt ³ód¼ architekt ³ód¼
architek ³ód¼, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g³ówna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us³ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Informacja BIOZ
 

Informacja BIOZ

Informacja dotycz±ca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ) to opracowanie bźd±ce czź¶ci± sk³adow± projektu budowlane. Jest ona sporz±dzana przez projektanta danego obiektu budowlanego i stanowi podstawź dla kierownika budowy do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Szczegó³owo zakres i forma informacji BIOZ zosta³y okre¶lone w Rozporz±dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz±cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z powyæszym rozporz±dzeniem Informacja BIOZ to opis zawieraj±cy:

  1. zakres robót wraz z podaniem kolejno¶ci ich realizacji,
  2. wykaz istniej±cych obiektów budowlanych,
  3. wykaz elementów zagospodarowania dzia³ki lub terenu, które mog± stwarzaę zagroæenie,
  4. wykaz przewidywanych zagroæeń wraz z podaniem miejsca i czasu wyst±pienia,
  5. wykaz sposobu prowadzenia instruktaæu pracowników wykonuj±cych roboty budowlane,
  6. wykaz ¶rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj±cych niebezpieczeństwom.

Opracowanie informacji BIOZ nie podlega odrźbnej wycenie, jest ona integraln± czź¶ci± projektu budowlanego sk³adanego do pozwolenia na budowź i koszt jej wykonania jest uwzglźdniany w warto¶ci ca³ego opracowania projektowego.
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 £ód¼, Al. Pi³sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeæone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz±dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, ³ód¼s³owa kluczowe:
informacja BIOZ, bioz, informacje bioz, informacja dotycz±ca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, architekt, pracownia architektoniczna, architekci, biuro projektowe, ³ód¼, lodz

Us³ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty budowlane
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty wykonawcze
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
zg³oszenie robót budowlanych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci