architekt ³ód¼ architekt ³ód¼
architek ³ód¼, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona g³ówna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres us³ug architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Opinie i ekspertyzy techniczne
 

Opinie i ekspertyzy techniczne

Opinia techniczna to ocena stanu technicznego obiektu budowlanego wydana na podstawie jego oglździn, dostźpnej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji.

Ekspertyza techniczna to ocena stanu technicznego obiektu budowlanego wydana na podstawie jego oglździn, dostźpnej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji oraz w oparciu o szczegó³owe badania jego elementów konstrukcyjnych. Ekspertyza techniczna zawiera miźdzy innymi wyniki obliczeń dotycz±ce wytrzyma³o¶ci elementów konstrukcyjnych, wyniki z pomiarów stopnia zawilgocenia, opinie z pomiarów ugiźę i przemieszczeń elementów konstrukcyjnych oraz badania stanu pod³oæa gruntowego istniej±cego obiektu.

Obowi±zek wykonania przed rozpoczźciem prac projektowych jednego z powyæszych opracowań nak³ada Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaę budynki i ich usytuowanie (wraz z pó¼niejszymi zmianami). Zgodnie z § 206 przedmiotowego rozporz±dzenia opracowanie projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uæytkowania istniej±cego obiektu powinno byę poprzedzone wykonaniem ekspertyzy o stanie technicznym budynku.

Termin i cena opracowania opinii lub ekspertyzy technicznej jest kaædorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiaj±cym / Inwestorem i zaleæy przede wszystkim od stopnia z³oæono¶ci ocenianego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu badań i zawarto¶ci samej opinii lub ekspertyzy technicznej.
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 £ód¼, Al. Pi³sudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci architek ³ód¼, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeæone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarz±dzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, ³ód¼s³owa kluczowe:
opinia techniczna, ekspertyza techniczna, opinia o stanie technicznym budynku, ekspertyza o stanie technicznym budynku, pracownia architektoniczna, architekt, architekci, biuro projektowe, ³ód¼, lodz

Us³ugi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty budowlane
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
Projekty wykonawcze
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci
zg³oszenie robót budowlanych
architek ³ód¼, architekci
architek ³ód¼, architekci