architekt łódź architekt łódź
architek łódź, architekci
  architekci logo MasterProjekt architekt logo MasterProjekt
szkolenia home Strona główna szkolenia sitemap Sitemap szkolenia e-mail E-mail

autorska pracownia architektoniczna

    architekci menu
O Nas architekci menu Zakres usług architekci menu Projekty architekci menu Kontakt
architekci menu
 
  MasterProjekt.com > Adaptacja projektów typowych
 

Adaptacja projektów typowych

Adaptacja projektu typowego / gotowego / katalogowego polega na jego dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązkiem projektantów wykonujących adaptacje projektów typowych / gotowych / katalogowych jest również zweryfikowanie zakupionego przez Państwa projektu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w tym pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).

W praktyce spotyka się przede wszystkim projekty typowe / gotowe / katalogowe budynków mieszkalnych jednorodzinnych i garaży, choć są na rynku również obecne wydawnictwa, które oferują gotowe projekty budynków inwentarskich lub użyteczności publicznej (kioski, niewielkie pawilony handlowe itp.)

Typowy projekt gotowy zawiera część opisową i rysunkową w podziale na branże:

 • architektura,
 • konstrukcja,
 • wewnętrzna instalacja wod. - kan.,
 • wewnętrzna instalację centralnego ogrzewania,
 • wewnętrzna instalacja gazowa,
 • wewnętrzna instalacja elektryczna,
 • informacja BIOZ.

W ramach podstawowej adaptacji projektu gotowego:

 • wykonujemy projekt zagospodarowania terenu, oraz w zależności od potrzeb:
  • projekt zjazdu z drogi publicznej,
  • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci wodociągowej / lokalne ujęcie wody,
  • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków,
  • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych,
  • projekt przyłącza do zewnętrznej sieci gazowej / projekt lokalnego przyłącza gazu do podziemnego lub nadziemnego zbiornika gazu,
  • projekt przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
 • dostosowujemy gotowe projekty instalacji wewnętrznych do konkretnych warunków podłączenia do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej,
 • dostosowujemy projekt gotowy do zmienionych od czasu jego opracowania przepisów prawa budowlanego, w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów szczegółowych,
 • dostosowujemy projekt gotowy w zakresie konstrukcji do lokalnych warunków gruntowo - wodnych i klimatycznych.

Wyżej opisany zakres adaptacji dotyczy sytuacji gdy zakupiony projekt typowy / gotowy / katalogowy spełnia Państwa oczekiwania w 100%, w przeciwnym wypadku (jeśli życzą sobie Państwo zmienić np.: układ ścian wewnętrznych, wymiary i usytuowanie otworów okiennych itp.) niezbędne jest zweryfikowanie odpowiednich rysunków w każdym z czterech zakupionych egzemplarzy projektu gotowego. Jeśli zakres zmian, które należy nanieść w projekcie gotowym jest duży lub dotyczy takich elementów budynku, których weryfikacja nie została dopuszczona przez pierwotnych autorów projektu gotowego sugerujemy opracowanie projektu indywidualnego.

W związku z powyższym zanim kupią Państwo projekt typowy / gotowy / katalogowy i zlecą jego adaptację zapraszamy na bezpłatną konsultację podczas której wspólnie z Państwem przeanalizujemy czy wybrany projekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z zapisami decyzji o warunkach zabudowy oraz czy jest możliwe usytuowanie wybranego budynku i innych niezbędnych elementów zagospodarowania terenu na konkretnej działce w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  Przed dokonaniem zakupu projektu typowego / gotowego / katalogowego sugerujemy również sprawdzić, czy zmiany jakie Państwo planują wprowadzić w projekcie gotowym zostały dopuszczone przez jego pierwotnych autorów. Wszystkie znane nam pracownie oferujące projekty typowe / gotowe / katalogowe  posiadają wykaz zmian, których wprowadzenie nie wymaga uzyskania dodatkowej zgody.

Każdy z projektantów dokonujących adaptacji projektu typowego / gotowego / katalogowego jest zobowiązany podpisać odpowiednie rysunki w projekcie gotowym podając swoje imię i nazwisko oraz numer i zakres posiadanych uprawnień budowlanych. Musi również dołączyć do projektu gotowego kopię decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania w odpowiedniej branży oraz kopię zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

Termin i cena wykonania adaptacji projektu gotowego jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od zakresu adaptacji projektu gotowego oraz dodatkowych wymagań uzgodnionych z Zamawiającym / Inwestorem.
 
architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci
    MasterProjekt 92 - 318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133d lokal nr 217A, tel: 515-232-066,
e-mail: masterprojekt@masterprojekt.com
 
architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci architek łódź, architekci
 
 
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2009, MasterProjekt Autorska Pracownia Architektoniczna Agnieszka Podemska

szkolenia, szkolenia zarządzanie, strony www, sewrisy www, strony internetowe, łódźsłowa kluczowe:
adaptacja projektu gotowego, adaptacja projektu typowego, adaptacja projektu katalogowego, adaptacja projektu budowlanego, adaptacja projektu, architekt, biuro projektowe, łódź, lodz


   
Usługi MasterProjekt:
   
 
dokumenty formalno - prawne
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Adaptacja projektów typowych
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Projekty budowlane
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
Projekty wykonawcze
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci
zgłoszenie robót budowlanych
architek łódź, architekci
architek łódź, architekci